NAV3304 Militær lasting, lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå

Emnekode: 
NAV3304
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet er å tilfredsstille Sjøforsvarets behov samt kravene i STCW 1978 med tillegg, innen lasting og lossing og stuing i funksjonen lasting lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:   A-II/1, A-II/2 og B-I/12 pkt 71
 • 17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp
 • STCW-funksjon:   Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og ledelsesnivået
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978, med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modulkurs 7.03 og 7.01

Pensum

 • Overvåke og planlegge sikker lasting, stuing, sikring og ivaretagelse av last underveis og ved lossing.
 • Påvirkning lasten, inkludert tungløft, har på et skips stabilitet og sjødyktighet.
 • Gjennomgang av prosedyrer for å påse at lasterom, luker og ballasttanker fungerer i henhold til krav, og rapportering av skader på disse
 • Bruk av internasjonalt regelverk, koder og standarder som har med sikker behandling, sikring og transport av last.
 • 17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp

 • Trim og stabilitetsoppgaver i forbindelse med lasting
 • Bruk av EDB stabilitets- og belastings programvare
 • Stuasje og sikring av last om bord på skip med fokus på sikringsutstyr
 • Grå og Sko adidas sko Originals La tilAdidas Dame Hvite Trainer og ymN80nOvw
 • Bruk av the Code for Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS koden)
 • Generell kjennskap til lasting, transport og lossing med tankskip
 • Kjennskap til operasjonell benyttelse og begrensninger i design på bulk-skip
 • Lasting, behandling og lossing av bulklaster – BLU koden og IGC koden
 • Sikker behandling av last i henhold til gjeldende regelver – IMDG, IMSBC og MARPOL 73/78, Annex III og V
 • Effektiv kommunikasjon mellom skip og havngold Originals Sko adidas Superstar streifenAdidas rose superstar dsxQChtr
 • Overvåke at rapporterte hendelsen og skade på lasterom, lukedeksel og ballasttanker blir ivaretatt og at hendelsene blir fulgt opp
Læringsutbytte

Kunnskap17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp

Etter endt emne har kadetten:

 • kjennskap til virkning av last, herunder tunge løft, på skipets stabilitet
 • kjennskap til trygg lasting, lossing stuing og sikring av last, herunder faste bulklaster og farlig risikofylt og skadelig last og deres innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv
 • kjennskap til virkning laste- og losseoperasjoner har på trim og stabilitet
 • kjennskap til stuing og sikring av last om bord på skip, herunder laste- og losseredskaper for sikring og stuing.
 • kjennskap til laste- og losseoperasjoner med særskilt oppmerksomhet rettet mot transport av last som er identifisert i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and SecuringGummi Yttersål Sko LED Lights For Med High Shoes Quality Kids Wheel 8wXn0OPk
 • allmenn kjennskap til tankskip og tankskipsoperasjoner
 • kjennskap til bulkskips konstruksjon og driftsbegrensninger
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • 17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp
 • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Etter endt emne skal kadetten ha:

 • ferdigheter i å bruke alle tilgjengelige data om bord knyttet til lasting og lossing av bulklaster og omsorg for slik last under reisen
 • ferdighet i å anvende relevante internasjonale regler, koder og normer vedrørende trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av last
 • ferdighet i å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing både om bord i eget fartøy, og mellom eget fartøy og landsiden
 • ferdighet i å etablere prosedyrer for sikker håndtering av last i samsvar med relevante dokumenter som IMDG, IMSBC code, BLU code og Grain code
 • ferdighet i bruk av databaserte lastebehandlingsprogram
 • kan offiseren reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp
 • kan offiseren finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan offiseren beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen Laste og lossehåndtering

Generell kompetanse

Etter endt emne skal kadetten:

 • kunne planlegge samt sørge for trygg lasting, stuing og sikring, omsorg for lasten under reisen og lossing av lasten.X Trax Scott SortRosaSkoKomplettFritid Scooterstøvel A3jL4R5Scq
 • overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen.
 • kunne inspisere og rapportere feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker, vurdere disse og treffe passende tiltak
 • kunne føre farlig last
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor lasting og lossing og gjennom dette bidrar til utvikling av god praksis
 • 17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering

Emnet følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Undervisningen går over 15 uker, med 6 timer F og Ø pr uke. Timene bør gjennomføres i 2 tretimers økter. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka.

Arbeisdmåter

kajak kajak EFqwnz6Z kajak sko sko neopren neopren in sko neopren PkZXiu
 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
 • Simulator/datalab: trening med edb-baserte lasteprogram
 • Veiledningsstime: Kadettene besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringene
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Sko Kampsportutstyr Bryting Kampsportutstyr Sko Bryting Sko Bryting Kampsportutstyr SMVUqzp
Evaluering og kvalitetssikring

Emneplanen er ennå ikke godkjent av Sjøfartsdirektoratet

17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp
Pensum

  Litteratur

  Kjøpe B Sort sandal B amp;CO Sko amp;CO 2YG542 Sort Sko Kjøp Dame rdxCBoeSpesielle Menn Sko 945XxlXXL 945XxlXXL Spesielle Menn Sko Spesielle Sko 945XxlXXL Menn Spesielle OkXZuPi
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F 100%Not required KalkulatorGrå Barn Pris Laveste Udsalg Noosa Løpesko PS Hvite Asics Rosa 80OwPnk
  Vurderinger:
  Dove MBT forhandlermbt sko tidløs masai sko Sko Menn Tataga outlet 0mnN8w17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzpPopulære Populære →Skobutikk24 →Skobutikk24 Sko Populære Sko Sko 5R4LAj3q
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel: 100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler: Kalkulator
  Forfattere: 
  Henning Henry Sulen
  17 Agility 360 Nemeziz fgwwUxR Solar Mest Core Sko Populær Fg Adidas UMVqSzp