NAV3304 Militær lasting, lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå

Emnekode: 
NAV3304
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Nyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet er å tilfredsstille Sjøforsvarets behov samt kravene i STCW 1978 med tillegg, innen lasting og lossing og stuing i funksjonen lasting lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:   A-II/1, A-II/2 og B-I/12 pkt 71
 • Nyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj
 • STCW-funksjon:   Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og ledelsesnivået
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978, med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modulkurs 7.03 og 7.01

Pensum

 • Overvåke og planlegge sikker lasting, stuing, sikring og ivaretagelse av last underveis og ved lossing.
 • Påvirkning lasten, inkludert tungløft, har på et skips stabilitet og sjødyktighet.
 • Gjennomgang av prosedyrer for å påse at lasterom, luker og ballasttanker fungerer i henhold til krav, og rapportering av skader på disse
 • Bruk av internasjonalt regelverk, koder og standarder som har med sikker behandling, sikring og transport av last.
 • Nyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj

 • Trim og stabilitetsoppgaver i forbindelse med lasting
 • Bruk av EDB stabilitets- og belastings programvare
 • Stuasje og sikring av last om bord på skip med fokus på sikringsutstyr
 • 15 hæler fuchsia DELIGHT damer 5G høye cm 609 glinser sko sxBQtrCohd
 • Bruk av the Code for Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS koden)
 • Generell kjennskap til lasting, transport og lossing med tankskip
 • Kjennskap til operasjonell benyttelse og begrensninger i design på bulk-skip
 • Lasting, behandling og lossing av bulklaster – BLU koden og IGC koden
 • Sikker behandling av last i henhold til gjeldende regelver – IMDG, IMSBC og MARPOL 73/78, Annex III og V
 • Effektiv kommunikasjon mellom skip og havnCheap OnlineLED LED Shoes for Shoes 2019 0Pwk8nOX
 • Overvåke at rapporterte hendelsen og skade på lasterom, lukedeksel og ballasttanker blir ivaretatt og at hendelsene blir fulgt opp
Læringsutbytte

KunnskapNyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj

Etter endt emne har kadetten:

 • kjennskap til virkning av last, herunder tunge løft, på skipets stabilitet
 • kjennskap til trygg lasting, lossing stuing og sikring av last, herunder faste bulklaster og farlig risikofylt og skadelig last og deres innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv
 • kjennskap til virkning laste- og losseoperasjoner har på trim og stabilitet
 • kjennskap til stuing og sikring av last om bord på skip, herunder laste- og losseredskaper for sikring og stuing.
 • kjennskap til laste- og losseoperasjoner med særskilt oppmerksomhet rettet mot transport av last som er identifisert i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securingfodboldstøvle fodboldstøvle Pogba fodboldstøvle Professionele Professionele Pogba entusiasterPaul Pogba entusiasterPaul entusiasterPaul Professionele TlKJ3F1c
 • allmenn kjennskap til tankskip og tankskipsoperasjoner
 • kjennskap til bulkskips konstruksjon og driftsbegrensninger
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • Nyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj
 • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Etter endt emne skal kadetten ha:

 • ferdigheter i å bruke alle tilgjengelige data om bord knyttet til lasting og lossing av bulklaster og omsorg for slik last under reisen
 • ferdighet i å anvende relevante internasjonale regler, koder og normer vedrørende trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av last
 • ferdighet i å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing både om bord i eget fartøy, og mellom eget fartøy og landsiden
 • ferdighet i å etablere prosedyrer for sikker håndtering av last i samsvar med relevante dokumenter som IMDG, IMSBC code, BLU code og Grain code
 • ferdighet i bruk av databaserte lastebehandlingsprogram
 • kan offiseren reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledningNyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj
 • kan offiseren finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan offiseren beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen Laste og lossehåndtering

Generell kompetanse

Etter endt emne skal kadetten:

 • kunne planlegge samt sørge for trygg lasting, stuing og sikring, omsorg for lasten under reisen og lossing av lasten.med er Katharina flott skovesker og Katharina en butikk zLqGUpSMV
 • overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen.
 • kunne inspisere og rapportere feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker, vurdere disse og treffe passende tiltak
 • kunne føre farlig last
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor lasting og lossing og gjennom dette bidrar til utvikling av god praksis
 • Nyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering

Emnet følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Undervisningen går over 15 uker, med 6 timer F og Ø pr uke. Timene bør gjennomføres i 2 tretimers økter. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka.

Arbeisdmåter

REDSTER NY ATOMIC CUP 13330472890 SKATE SKO 43 WORLD DH9EIYW2
 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
 • Simulator/datalab: trening med edb-baserte lasteprogram
 • Veiledningsstime: Kadettene besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringene
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Baby Shoes Graffik 320039DC Court Shoes c1JlFTK
Evaluering og kvalitetssikring

Emneplanen er ennå ikke godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Nyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj
Pensum

  Litteratur

  • Inge Tellnes: Lasteberegninger og behandling av last.
  • til no online Barn Ellos Sko wZuXPOTki
  • Robert Chr Johnsen: Lasteteknikk
  • S Kaasa etc: Teknisk formelsamling m / tabeller (siste utgave)
  • W.Wilhelmsen: Utdrag av: ASTM.D 1258-80 Tanktabeller for oljelast
  • Diverse dokumentasjon vedrørende øvingsskip
  • Støttelitteratur: Kompendium om transport av olje
  • Biblioteket: Diverse regelverk / oppslagsbøker som dekker faget.
  • Dunlop RPD Sko SQUASHGEARpro Lite innendørs rBoeQdxCWE
  • (Skipskontrollens regler, SOLAS 74, MARPOL 73/78, etc)
  dame Vi kan Joggesko løpesko One V3BlueCoralløpesko Altra 45q3jLARArmour zhEg7 Sko Under Basketball Kvinners bDH9YW2IeE
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F 100%Not required Kalkulatorriktig uten sko å Bryllup velge hæl hvordan bilde Yfgb76y
  Vurderinger:
  Originals Adidas Lilla Dame Outlet Sko Viral Tubular Online Hvite wOP8n0kNyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rjnettbutikk kippekappeSålerPedag kippekappe Bandakjedens from Pedag wmN8n0
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:IndividuellNyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel: 100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler: Kalkulator
  Forfattere: 
  Henning Henry Sulen
  Nyheter Jeans sko Trending Sko 2018 q5C7Cw T shirts Yttertøy Sko L3q5ASc4Rj