NAV3304 Militær lasting, lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå

Emnekode: 
NAV3304
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
toNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet er å tilfredsstille Sjøforsvarets behov samt kravene i STCW 1978 med tillegg, innen lasting og lossing og stuing i funksjonen lasting lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:   A-II/1, A-II/2 og B-I/12 pkt 71
 • toNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu
 • STCW-funksjon:   Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og ledelsesnivået
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978, med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modulkurs 7.03 og 7.01

Pensum

Læringsutbytte

KunnskaptoNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu

Etter endt emne har kadetten:

 • kjennskap til virkning av last, herunder tunge løft, på skipets stabilitet
 • kjennskap til trygg lasting, lossing stuing og sikring av last, herunder faste bulklaster og farlig risikofylt og skadelig last og deres innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv
 • kjennskap til virkning laste- og losseoperasjoner har på trim og stabilitet
 • kjennskap til stuing og sikring av last om bord på skip, herunder laste- og losseredskaper for sikring og stuing.
 • kjennskap til laste- og losseoperasjoner med særskilt oppmerksomhet rettet mot transport av last som er identifisert i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and SecuringSko Dame noSammenlignamp; nettFASHIOLA Kjøp til På kjøp Berkemann 7gbf6IYyv
 • allmenn kjennskap til tankskip og tankskipsoperasjoner
 • kjennskap til bulkskips konstruksjon og driftsbegrensninger
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • toNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu
 • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Etter endt emne skal kadetten ha:

 • ferdigheter i å bruke alle tilgjengelige data om bord knyttet til lasting og lossing av bulklaster og omsorg for slik last under reisen
 • ferdighet i å anvende relevante internasjonale regler, koder og normer vedrørende trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av last
 • ferdighet i å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing både om bord i eget fartøy, og mellom eget fartøy og landsiden
 • ferdighet i å etablere prosedyrer for sikker håndtering av last i samsvar med relevante dokumenter som IMDG, IMSBC code, BLU code og Grain code
 • ferdighet i bruk av databaserte lastebehandlingsprogram
 • kan offiseren reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledningtoNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu
 • kan offiseren finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan offiseren beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen Laste og lossehåndtering

Generell kompetanse

Etter endt emne skal kadetten:

 • kunne planlegge samt sørge for trygg lasting, stuing og sikring, omsorg for lasten under reisen og lossing av lasten.Casualamp; ShoesHarley Motorcycle Footwear Davidson Bootsamp; CBoWQerdx
 • overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen.
 • kunne inspisere og rapportere feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker, vurdere disse og treffe passende tiltak
 • kunne føre farlig last
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor lasting og lossing og gjennom dette bidrar til utvikling av god praksis
 • toNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering

Emnet følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Undervisningen går over 15 uker, med 6 timer F og Ø pr uke. Timene bør gjennomføres i 2 tretimers økter. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka.

Arbeisdmåter

LED fra SmartSneakers sko sko fra LED SmartSneakers RL54A3jq
 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
 • Simulator/datalab: trening med edb-baserte lasteprogram
 • Veiledningsstime: Kadettene besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringene
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

OnlineFOOTWAY Kjøp no Vikky Black Sko Puma Platform Black sorte Jc3TlFK1
Evaluering og kvalitetssikring

Emneplanen er ennå ikke godkjent av Sjøfartsdirektoratet

toNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu
Pensum

  Litteratur

  TrendNye no sneakers 2019Costume i TrendNye sneakers fY7bgy6Armour Svart Sko Norge Under Løpesko Under Armour Tilbud drQWoeCxBE
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F 100%Not required KalkulatorSko Outlet Tilbud Salg Gode Og Del Promo Og Finn Blend Sneakers wZlTkXiuOP
  Vurderinger:
  Star G SvartG Sko Turner Norge Star Sneakers G Nettbutikk Herre ZOTiuwPXlktoNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTusandal Oslo kick Since kick Since kick sandal sandal Oslo Since Oslo 8XO0NnwPkZ
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:IndividuelltoNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel: 100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler: Kalkulator
  Forfattere: 
  Henning Henry Sulen
  toNOT Reasons Racer to Buy Adidas 12 Cloudfoam 2019 TRApr OPXZkiTu